Budování výzkumného a vzdělávacího týmu regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Vnitřní postupy řízení a organizace

Vnitřní postupy řízení, organizace a kompetence budou nastaveny následujícím způsobem: Garant projektu - vedoucí pracovního týmu Nanokovy v rámci RCPTM - Doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc. - je zodpovědný za zapojení zahraničních vědců do činnosti týmu a vybudování potřebného zázemí pro maximální využití jejich vědecko-výchovného potenciálu včetně návrhu pracovníků na pozice Junior Researcher, kteří budou díky zahraničním odborníkům intenzivně vzdělávání a připravováni na samostatnou tvůrčí kariéru vědeckovýzkumného pracovníka specializovaného na nanočástice kovů. Zodpovídá za organizaci, řízení, ekonomické vedení a dodržování plnění časového harmonogramu projektu. V jeho kompetenci je návrh kontrolních dnů, na nichž bude realizační tým hodnotit plnění jednotlivých etap projektu. Očekává se konání 4 kontrolních dnů/rok.

Manažer projektu - bude zodpovědný za přípravu podkladů pro monitorovací zprávy, koordinaci spolupráce mezi budovaným týmem v rámci RCPTM a projektovým servisem UP, za administraci všech aktivit spojených se začleněním zahraničních vědců do budovaného vědeckého týmu RCPTM. Dále bude zodpovědný za přípravu a realizaci mobilit a vzdělávacích aktivit v oblasti mezinárodních projektů (klíčové aktivity 3 a 4).

Koordinátor klíčových aktivit projektu bude zodpovědný za přípravu podkladů pro monitorovací zprávy, koordinaci spolupráce mezi výzkumným týmem RCPTM a projektovým servisem UP, za administraci všech aktivit spojených s mobilitami. Dále bude zodpovědný za plánování a průběh klíčové aktivity 5 (podpora účastí na konferencích).

Projektový servis Univerzity Palackého bude zajišťovat finanční management projektu. Projektový servis UP má zkušenosti s řízením velké řady projektů podpořených Evropským sociálním fondem. Bude zajišťovat dohled nad finanční stránkou projektu, hlídat čerpání rozpočtu projektu, tak aby bylo v souladu s pravidly pro čerpání dle příručky pro příjemce OP VK. Pravidelně bude dohlížet na plnění monitorovacích indikátorů projektu a dodržování povinné publicity. Bude zajišťovat přípravu monitorovacích zprávy a povede archiv projektu. Vzhledem k pozici a funkci generálního ředitele RCPTM bude rovněž projekt spadat pod odborný dohled doc. RNDr. Radka Zbořila, Ph.D, který jako generální ředitel nese zodpovědnost za odborné směr centra a jeho dílčích týmů.


© 2011 | Ondřej Růžička