Budování výzkumného a vzdělávacího týmu regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Podpora rovných příležitostí:

Cílem předkládaného projektu je budování silného vědeckého týmu v oblasti nanomateriálového výzkumu. Díky transferu znalostí a zkušeností zahraničních odborníků bude docíleno zapojení všech pracovníků do výsledků projektu. Všem bude nabídnuta možnost svobodně rozvíjet vlastní schopnosti a vybírat si bez omezení, která jsou založena na striktně vymezených rolích žen a mužů; rozdíly v chování, aspirace a potřeby žen a mužů jsou rovnou měrou zvažovány, hodnoceny a podporovány. Všechny fáze projektu, včetně samotné účasti na výzkumných aktivitách jsou zpřístupněny studentům a pracovníkům na pozici Junior Researchers v této oblasti a bez rozdílu věku a pohlaví. Také v jednotlivých fázích projektu včetně vzdělávacích aktivit budou osloveni odborníci, mezi nimiž nebudou chybět ani ženy, ani muži, věková struktura bude rozdělena od juniorů až po seniory a vzhledem k širokému objemu znalostí, které daná problematika nabízí, budou využiti odborníci z mnoha koutů celého světa.

Vzhledem k tomu, že projekt představuje zcela nový přístup k profesnímu formování jednotlivců, bude třeba veškeré výstupy hodnotit a kvantifikovat pomocí dodatečné evaluace. Z výsledků evaluace budou vyvozeny závěry, jež se projeví v úpravě dalších postupů a vnitřních hodnotících pravidel. Tato evaluace bude dále poskytována a zveřejňována aby bylo možno lépe vystihnout, jakým směrem dále ubírat snahy řešitelů projektu. Výsledky této evaluace budou rovněž probírány na celoročních hodnoceních, které bude probíhat v rámci zasedání RCPTM. Na tomto zasedání bude rozhodnuto, zda výsledky evaluace uspokojují představy o projektu a je možno dále posílit aktivity v tomto směru, nebo jestli je třeba upravit některé dílčí postoje a tím dosáhnout maximální spokojenosti všech participujících subjektů ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

Podpora udržitelného rozvoje:

Projekt vzhledem ke svému přírodovědnému zaměření má vliv na trvale udržitelný rozvoj. Při jeho praktické realizaci je kladen důraz na trvale udržitelný rozvoj a na rovnováhu mezi ekonomickými, environmentálními a sociálními aspekty naši společnosti. Náš projekt představuje rozvoj, který uspokojuje potřeby současnosti ve vztahu ke vzdělání jedince, aniž by omezoval možnosti budoucích generací uspokojit své potřeby. Naopak napomáhá budoucím generacím v uspokojování jejich vlastních potřeb, aniž by musely nést nedostatky ve vzdělání generací předchozích.

Cílem udržitelného rozvoje je poskytnout společnosti perspektivní vize. Projekt, který předkládáme, uspokojuje současnou potřebu po vzdělání, což může mít krátkodobý horizont, ale ve skutečnosti tato aktivita poskytuje člověku dlouhodobou perspektivu.

Projekt, potažmo řešitelé projektu, vnímají trvale udržitelný rozvoj jako svůj závazek k integraci ekonomických, ekologických i sociálních úkolů do všech úrovní plánování i každodenního rozhodování a běžných činností. Domníváme se, že trvale udržitelný rozvoj je pro nás konkurenční výhodou.

Naším cílem je informovat prostřednictvím své činnosti o všech aktivitách směřujícím k trvale udržitelnému rozvoji a zároveň se při své činnosti těmito směry řídit. Heslem pro naši činnost je, že každý může svou činnost provozovat s minimálním dopadem na životní prostředí a zároveň se chovat šetrně a hospodárně. Zkušenosti v této oblasti předáváme dále svým následovníkům. Svými aktivitami v oblasti projektové činnosti a jejich sociálním, ekonomickým a environmentálním dopadem se aktivně zapojujeme do dění ve společnosti.


© 2011 | Ondřej Růžička