Budování výzkumného a vzdělávacího týmu regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Rizika projektu

Projekt mohou ohrozit následující rizika:

Popis opatření na eliminaci (odstranění rizik):

Hlavním rizikem ohrožujícím realizovatelnost projektu je případný malý zájem ze strany zahraničních odborníků o účast na řešení projektu, případně atraktivnější nabídky z jiných zahraničních pracovišť. Riziku malého zájmu zahraničních odborníků v projektu však řešitelský kolektiv čelí dlouhodobým osobním kontaktem a vysoce úspěšnou spoluprací podpořenou řadou společných publikací. Odborníci, se kterými se v projektu počítá (Prof. Sharma a Prof. Gedanken), přestože přichází z předních světových pracovišť, jasně deklarovali svůj souhlas se zapojením do projektu včetně podmínek. V případě odborníka z USA (Prof. Virender K. Sharma, Florida Institut of Technology) je jeho ochota k zapojení do RCPTM, kromě dlouhodobých odborných vazeb v podobě společných publikačních aktivit a společného projektu NATO, spojena také se spoluprací na výchově mladých vědců směrem k nejnovějším poznatkům v oblasti kovalentní imobilizace nanostříbra, velkokapacitní výrobě železanů, apod.

V případě odborníka z Izraele (Prof. Aharon Gedanken, Deparment of chemistry, Bar-Ilan University) je jeho ochota k zapojení do projektu, kromě dlouhodobých odborných vazeb v podobě společných publikačních aktivit, spojena také se snahou o dlouhodobou spolupráci s RCPTM v oblasti charakterizace nanočástic kovů (především in-field Mossbauerova spektroskopie, HRTEM atd.)

Nedostatečný zájem ze strany studentů a Junior Researcher je eliminován skutečností, že RCPTM je jedním ze dvou nejvýznamnějších vědeckých pracovišť PřF UP, která uspěla v projektech VaVpI, což těmto mladým lidem dává neopakovatelnou šanci na získání kvalifikace, která bude zárukou jejich dalšího odborného růstu a tedy i jejich ekonomického uplatnění v současné praxi.


© 2011 | Ondřej Růžička