Budování výzkumného a vzdělávacího týmu regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Popis cílové skupiny

I přes obecně klesající zájem o studium přírodních věd, navíc podpořený v současnosti nepříznivým demografickým vývojem, jsou garantující pracoviště zapojená do RCPTM velmi úspěšná v získávání a výchově vynikajících magisterských a doktorandských studentů v oblastech nanomateriálového výzkumu.

První cílovou skupinou projektu (skupina A) jsou tak studenti bakalářského a magisterského studia na UP, tzn. studenti VŠ vyjma Prahy, zejména v oborech garantovaných pracovišti zapojenými do tohoto projektu a projektu RCPTM (obory Chemie a Fyzika, které v současnosti studuje cca 200 studentů). V rámci projektu se předpokládá zapojení vynikajících studentů v rámci podpory jejich vzdělávání během zpracování svých kvalifikačních prací, které budou moci odborně konzultovat s přizvanými špičkovými zahraničními pracovníky.

Druhou cílovou skupinu (skupina B) tvoří absolventi těchto oborů, Ph.D. studenti UP, tzn. studenti VŠ vyjma Prahy, kteří se budou vzdělávat v rámci zapojení do výzkumných aktivit RCPTM vypracováním doktorských prací, na jejichž vedení budou participovat avizovaní zahraniční odborníci. V rámci projektu budeme usilovat také o zapojení nadějných absolventů jiných vysokých škol z ČR vyjma Prahy, nicméně jejich podíl bude zřejmě minoritní.

Třetí cílovou skupinu projektu (skupina C) představují mladí vědečtí pracovníci do 35 let na pozicích Junior Researcher (6 pracovníků) z ČR vyjma Prahy, kteří budou přímo zapojeni do činnosti výzkumného oddělení Nanokovy a v rámci navrhovaného projektu budou vzděláváni v metodách vědecké práce pod vedením pozvaných zahraničních odborníků.

Poslední cílovou skupinou (skupina D) jsou pokročilí vědečtí pracovníci na pozicích Senior Researcher zapojení do RCPTM, kteří budou spolupracovat v rámci výchovy mladých výzkumníků a studentů a současně se budou sami vzdělávat na základě praktického přejímání metod výchovy mladých vědců používaných v rámci plnění cílů projektu přizvanými zahraničními odborníky.

Zapojení a motivace cílové skupiny:

Hlavním cílem projektu je budování vysoce výkonného vědeckého týmu s akcentem na jeho rychlý odborný růst a zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti nanotechnologií se zaměřením na nanomateriály na bázi kovů. Příslušné činnosti směřující k tomuto cíli budou realizovány v rámci plnění KA č.1 a č.2, na nichž se budou podílet všechny cílové skupiny tohoto projektu.

Členové cílové skupiny A budou zapojování do odborně-výchovné činnosti týmu v rámci svých kvalifikačních (zejména diplomových) prací.

Členové cílové skupiny B budou zdělávání v metodách vědecké práce na základě přímého vedení jejich odborné práce zahraničními odborníky, zejména pak při plánování experimentální práce, zpracování jejich výsledků a přípravě publikačních výstupů.

Cílová skupina C bude zapojena do realizace cílů projektu na základě přímého odborně vzdělávacího působení přizvaných zahr. odborníků, zejména pak v oblastech jako jsou metody vyhledávání a posuzování témat odborné práce jak pro vlastní činnost, tak pro činnost podřízených osob, metody řízení vědecké práce včetně koordinace činností ve vědeckém kolektivu a samozřejmě i v oblasti metod přípravy a realizace publikačních výstupů včetně způsobů koordinace veškerých činností se zahr. partnery.

Členové cílové skupiny D budou spolupracovat se zahr. pracovníky v oblasti výběru klíčových odborných témat skupiny a budou rovněž zapojeni do vzdělávacího procesu centra.

Na zvyšování kvality budovaného týmu se budou v rámci KA č. 3 podílet cílové skupiny A-C formou krátkodobých stáží na spolupracujících zahr. pracovištích. Členové skupiny C se v rámci těchto stáží i dalších mezinárodních cest budou soustředit na získávání nových osobních kontaktů nutných pro pozdější rozvoj mezinárodní spolupráce a zapojení do mezinárodních projektů. Do poslední KA č.4 budou bez rozdílu zapojeni členové všech cílových skupin v roli vzdělávaných osob, členové cílových skupin C a D budou rovněž zapojeni do aktivní vzdělávací činnosti jako přednášející.

Přínos pro cílovou skupinu:

Skupina A - možnost vzdělávání špičkovými odborníky ze zahraničí v oblasti nanomateriálového výzkumu, se zárukou nadstandardního odborného růstu a komunikačních dovedností díky dlouhodobému přímému kontaktu s těmito odborníky.

Skupina B - Realizace doktorských prací pod vedením těchto zahraničních odborníků povede ke zvýšení jejich znalostí i schopností samostatné vědecko-výzkumné práce a tedy i k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce. Díky úzkému zapojení se do vědecké práce pod vedením zahraničních odborníků a díky výměnným pobytům na partnerských pracovištích navíc vzroste významně jejich schopnost uplatnit se ve výzkumně-vývojové činnosti v rámci mezinárod. týmů. Vzdělávání v oblasti přípravy a zapojení do mezinárod. projektů umožní cílové skupině participovat na přípravě mezinárod. projektů.

Skupina C - práce v internacionalizovaném vědeckém týmu s přímým napojením na přední zahr. pracoviště v oblasti nanomateriálového výzkumu přinese členům této cílové skupiny důležité znalosti a schopnosti pro rozvoj vlastní budoucí vědecké činnosti i budování vlastních vědecko-výzkumných týmů s mezinárod. reputací v příslušné vědecko-výzkumné specializaci.

Skupina D - spolupráce při vedení mladých vědeckých pracovníků v budovaném týmu s předními světovými odborníky v dané oblasti jim přinese důležité poznatky a zkušenosti se systémem plánování a realizace vědecké práce včetně metod vedení vědeckých týmů na špičkové úrovni světově uznávaných pracovišť. Současně i získané poznatky z oblasti přípravy mezinárodních projektů mohou výrazně pomoci ve zvýšení úspěšnosti získávání těchto projektů.

V rámci projektu dojde k předání zkušeností zahraničních odborníků z transferem výsledků V a V činnosti a také k předání metodiky tvorby patentových přihlášek i dalších způsobů ochrany duševního vlastnictví. Předávání těchto zkušeností může být klíčové pro další odborný a kariérní růst příslušníků cílových skupin.


© 2011 | Ondřej Růžička